Projektorganisation

Projektorganisation 2024-05-15T08:07:24+02:00

Projektorganisation

Nationella Självskadeprojektet var organiserat i tre nivåer. Projektet finansierades av Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Projektet styrdes av en nationell styrgrupp och satsningar bedrevs i varje landsting/region av medarbetare inom psykiatrin. Psykiatrichefer samverkade på nationell nivå i Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin men Nationella Självskadeprojektet samlade också medarbetare från samtliga landsting i tre noder: Norra, Västra och Södra noden. Föreningen SHEDO var en del av projektet och bevakade så att ett brukarperspektiv fanns med på alla nivåer.

Den nationella styrgruppen och de tre noderna hoppades kunna ge kraft till landstingens utvecklingsarbete. I dessa forum identifierades behov, kunskap utbytes och gemensamma lösningar identifierades på gemensamma problem. Majoriteten av Nationella Självskadeprojektets aktiviteter är idag fortfarande nationella och de satsningar som görs inom regionerna har en gemensam bas genom Nationell arbetsgrupp Självskadebeteende | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Projektet har sedan start varit mån om att skapa mötesplatser nationellt och regionalt där medarbetare inom olika verksamheter och personer med egna erfarenheter som patient eller närstående har och kunnat bidra med sina kunskaper. Ett antal arbetsgrupper har deltagit i, samt arrangerat konferenser och särskilda utbildningsdagar tillsammans med yrkesorganisationer och brukarföreningar.

Nationell arbetsgrupp Självskadebeteende, kontaktpersoner inom respektive region vg läs mer på sidan: Nationell arbetsgrupp Självskadebeteende | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Den Nationella Självskadeprojektets nationella styrgrupp bestämde projektets riktning och budget. Styrgruppen möttes sex gånger årligen i Stockholm. Däremellan avhandlar arbetsutskottet (AU) praktiska frågor. Styrgruppen leddes av Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare på SKL och projektchef på Uppdrag Psykisk Hälsa. Tillsammans med ledamöterna Astrid Lindstrand (Socialstyrelsen), Clara Hellner (Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, Lise-Lotte Risö Bergerlind, (Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen). Katarina Hartman, Division Psykiatri, Region Skåne. Conny Allaskog, SHEDO.

Samt adjungerande var Eva Klingberg (projektledare) och Lindha De Caprétz (projektledare).

Arbetsutskottet (AU) utgjordes av Lise-Lotte Risö Bergerlind, Clara Hellner, Katarina Hartman och Conny Allaskog. Adjungerade på möten var Eva Klingberg och Lindha De Caprétz, projektledare.

Det nationella arbetet var också uppdelat i tre olika noder, västra, södra, norra noden. 

Clara Hellner, verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Stockholm, är projektägare och ledare för Norra noden. Noden omfattar Stockholms läns landsting, Uppsala, Sörmland, Gotland, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Projektledare i Norra noden är Eva Klingberg.

Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för regionalt Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen var projektägare och ledde den Västra noden. Noden bestod av Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Projektmedarbetare i Västra noden var Ulrica Bonde och Magnus Skog.

Katarina Hartman, chef för Division Psykiatri i Region Skåne var projektägare och leder Södra noden. Noden består av Skåne, Östergötland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Halland.

Projektledare i Södra noden var Lindha De Caprétz. Lindha.

Sverigekarta_beskurenKarta med nodernas indelning.