Projektorganisation

Projektorganisation 2019-09-18T16:04:47+00:00

Projektorganisation

Nationella Självskadeprojektet är organiserat i tre nivåer. Projektet finansieras av Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Projektet styrs av en nationell styrgrupp och satsningar bedrivs idag i varje landsting/region av medarbetare inom psykiatrin. Psykiatrichefer samverkar på nationell nivå i Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin men Nationella Självskadeprojektet samlar också medarbetare från samtliga landsting i tre noder: Norra, Västra och Södra noden. Föreningen SHEDO är del av projektet och bevakar att ett brukarperspektiv finns med på alla nivåer.

Den nationella styrgruppen och de tre noderna hoppas kunna ge kraft till landstingens utvecklingsarbete. I dessa forum identifieras behov, kunskap utbyts och gemensamma lösningar söks på gemensamma problem. Majoriteten av Nationella Självskadeprojektets aktiviteter är idag nationella och de satsningar som görs inom landstingen har en gemensam bas.

Projektet har sedan start varit mån om att skapa mötesplatser nationellt och regionalt där medarbetare inom olika verksamheter och personer med egna erfarenheter som patient eller närstående kan bidra med sina kunskaper. Ett antal arbetsgrupper har deltagit i samt arrangerat konferenser och särskilda utbildningsdagar tillsammans med yrkesorganisationer och brukarföreningar.

Kontaktpersonerna till nationella processteamet / nationell arbetsgrupp 

 

Den Nationella Självskadeprojektets nationella styrgrupp bestämde projektets riktning och budget. Styrgruppen möttes sex gånger årligen i Stockholm. Däremellan avhandlar arbetsutskottet (AU) praktiska frågor. Styrgruppen leddes av Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare på SKL och projektchef på Uppdrag Psykisk Hälsa. Tillsammans med ledamöterna Astrid Lindstrand (Socialstyrelsen), Clara Hellner (Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, Lise-Lotte Risö Bergerlind, (Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen). Katarina Hartman, Division Psykiatri, Region Skåne. Conny Allaskog, SHEDO.

Samt adjungerande var Eva Klingberg (projektledare) och Lindha De Caprétz (projektledare).

Arbetsutskottet (AU) utgjordes av Lise-Lotte Risö Bergerlind, Clara Hellner, Katarina Hartman och Conny Allaskog. Adjungerade på möten var Eva Klingberg och Lindha De Caprétz, projektledare.

Det nationella arbetet var också uppdelat i tre olika noder, västra, södra, norra noden. 

Clara Hellner, verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Stockholm, är projektägare och ledare för Norra noden. Noden omfattar Stockholms läns landsting, Uppsala, Sörmland, Gotland, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Projektledare i Norra noden är Eva Klingberg.

Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för regionalt Kunskapscenter för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen är projektägare och leder den Västra noden. Noden består av Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Projektmedarbetare i Västra noden är Ulrica Bonde och Magnus Skog.

Katarina Hartman, chef för Division Psykiatri i Region Skåne är projektägare och leder Södra noden. Noden består av Skåne, Östergötland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Halland.

Projektledare i Södra noden är Lindha De Caprétz. Lindha.

 

Sverigekarta_beskurenKarta med nodernas indelning.