Basmodul

Hem/Utbildningar/Basmodul
Basmodul 2018-03-15T08:52:31+01:00

Basmodul

Basmodulen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som har ett självskadebeteende och som behöver lära sig mer. Även du som själv är drabbad eller som har någon närstående med självskadebeteende kan dra nytta av utbildningen. Modulen ger grundläggande kunskaper och kan fungera som en bas för ytterligare utbildningsinsatser. Den är särskilt lämplig för arbetslag inom omsorgsarbeten där självskadebeteende förekommer:

 • Socialtjänst
 • Polisen
 • SiS
 • Äldreboende/hemtjänst
 • Kriminalvården
 • Vårdcentral
 • Ungdomsmottagning
 • Elevhälsa, skola
 • Somatisk akutmottagning

Utbildningen är helt kostnadsfri och består av text, filmer, nedladdningsbara filer och reflektionsfrågor. Vi rekommenderar att arbetslag gör utbildningen enligt nedanstående utbildningsupplägg.

Läs mer-rutor

 • Vad är självskadebeteende, hur kan man bemöta det och när behövs specialiserad vård?
 • Förekomst och definitioner av självskadebeteende.
 • Varför skadar man sig själv? Vad vet vi idag?
 • När behövs specialiserad psykiatrisk vård?
 • Vad ska jag tänka på när jag träffar någon som har ett självskadebeteende?

Innehållsförteckning

 1. Kommunicera upplägg och syfte med utbildningen till samtliga deltagare.
 2. Frigör tid för samtliga medarbetare att gå igenom materialet enskilt. Deltagarna ska gå igenom text och film i sin egen takt och anteckna om något är särskilt intressant eller viktigt.
 3. Genomför en gruppdiskussion med alla i arbetslaget där ni reflekterar kring och diskuterar innehållet, egna tankar och funderingar. Ifall intresset är stort kan ni genomföra flera gruppdiskussioner.
 4. Behöver ni ytterligare stöd och kunskap? Gör en utvecklingsplan utifrån identifierade kompetensbehov.

Det är bra att vid inledningen av gruppdiskussionen prata om spelregler. Är alla överens om vad som gäller kan tid sparas och irritation undvikas. Här är några förslag på spelregler:

 • Allt personligt som berättas i cirkeln stannar inom gruppen.
 • Vi lyssnar respektfullt på varandra och låter varandra tala till punkt.
 • Vi sätter våra telefoner i tyst läge.
 • Vi underlättar för dem som fått förtroendet att leda passet.

Samtalsfrågor

 • Är dessa spelregler bra och tillräckliga, eller finns flera förslag?
 • Är alla medvetna om tidsramarna?

Tidsåtgång: 1,5−2 timmar inklusive paus

 1. Dela in er i grupper om 3−6 personer. Det är viktigt att samtliga gått igenom modulen själva inför gruppdiskussionen. Det kan vara givande att sätta samman grupper så att man diskuterar med kollegor som har andra roller och som man inte arbetar nära till vardags. Det är till fördel för samtalet om gruppen kan träffas i en lugn och trevlig miljö. Helst ska man kunna sitta bekvämt och i en ring så att alla kan se varandra.
 2. Gå igenom tidsramar och planera in en kort bensträckare mellan till exempel gruppdiskussion och återsamling. (5 minuter)
 3. Gå igenom materialet mycket kortfattat och läs upp reflektionsfrågorna. Kom överens om vilket avsnitt och efterföljande reflektionsfrågor som varje grupp ska fokusera på. (5 minuter)
 4. Grupperna sätter sig avsides. Bestäm i grupperna om hur ni ska hålla samtalet, om ordet ska vara fritt eller om rundor alternativt handuppräckning skulle underlätta för att alla kan komma till tals. Utse en ”tidspolis” eller samtalsunderlättare som ser till att gruppen håller tidsschemat och att alla får komma till tals i diskussionen. (10 minuter)
 5. Utse någon i gruppen som antecknar minnesstolpar från diskussionen. (5 minuter)
 6. Använd ca 30 minuter till att diskutera gruppens fråga/frågor. Anteckna till exempel sådant som ni tycker är viktigt, bra för andra att veta, intressant eller svårt. (30 minuter)
 7. Återsamlas i storgrupp. Varje grupp berättar för storgruppen, med stöd av sina minnesstolpar, vad man pratat om. Efter varje grupp redovisat sina diskussioner får andra komma in med spontana reflektioner. (Cirka 10 minuter per grupp)
 8. Sammanfatta samtalet utifrån det ni nu diskuterat. Ser ni behov av att göra något annorlunda, förändra något, gå vidare med något? Behöver ni lära er mer om något särskilt? Teckna ned tillsammans vad som är nästa steg och vem som ansvarar för att det tas. Kom överens om tillfälle för återkoppling. (10 minuter)
 9. Avsluta samtalet.