Avsnitt 1 Modul för heldygnsvård: Inledning

Hem/Utbildningar/Modul för heldygnsvård/Avsnitt 1 Modul för heldygnsvård: Inledning
Avsnitt 1 Modul för heldygnsvård: Inledning 2017-07-25T15:14:13+02:00

Avsnitt 1. Inledning

Personer med ett självskadebeteende kan ibland behöva en tid inom psykiatrisk heldygnsvård. Det är vanligast att detta initieras på grund av akuta kriser eller att komorbida (samsjukliga) sjukdomstillstånd förvärras med ökad suicidrisk som en av följderna. Detta skiljer sig således inte från andra sjukdomstillstånd inom psykiatrin, där krisreaktioner försvårar förmågan att hantera svårigheter och där det finns en skyddsaspekt kring personen själv eller kring andra att ta hänsyn till. Detta behov kommer således alltid finnas och är inte kopplat till självskadebeteendet i sig. Denna utbildningsmodul fokuserar på tre viktiga områden.

  1. Det generella bemötande inom psykiatrisk heldygnsvård som de flesta är överens om. Det handlar om värme, empati, växlingen mellan ett stödjande och ”peppande” förhållningssätt, förutsägbarhet, lyhördhet för patienten som människa och samarbete utifrån en gemensam vårdplan och omvårdnadsplan.
  2. Exempel på hinder och utmaningar som motverkar bästa möjliga bemötande av personer med psykiatriska symtom som befinner sig i en krissituation. Erfarenheter från både patienter och personal vittnar om att en ond cirkel med ökad frustration lätt uppstår i samspelet mellan personal och personer med ett självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård.
  3. Strategier för att hantera dessa hinder och minska risken för bristfälligt bemötande och i värsta fall skadliga effekter av psykiatrisk heldygnsvård.

Inom psykiatrisk heldygnsvård, där man som patient är inskriven dygnet runt, finns stora möjligheter för personal att använda sig av ett förebyggande bemötande för bästa möjliga vård. Det finns dock också en reell risk att befinna sig i mer akuta och stressfyllda situationer med till exempel hot och våld eller suicidförsök som behöver hanteras och som kan vara svåra att vara helt förberedd på. Därför är bemötandet i denna modul indelad dels i förebyggande arbete och dels i hur vi kan agera i mer akuta situationer samt hur vi följer upp sådana situationer. Förhoppningen är dock att akuta situationer minskar med ett mer bekräftande och validerande bemötande generellt.

Sprida och behålla goda exempel

En rekommendation är att det på avdelningen finns 2−3 personer som blir ambassadörer för denna utbildning och gör den tillgänglig och användbar i verksamheten. Men framförallt kan dessa ambassadörer arbeta aktivt för ett bra bemötande med personer som har ett självskadebeteende, till exempel genom att planera bemötandeforum.