Avsnitt 6 Modul för heldygnsvård: Uppföljning av effektivt och ineffektivt bemötande

Hem/Utbildningar/Modul för heldygnsvård/Avsnitt 6 Modul för heldygnsvård: Uppföljning av effektivt och ineffektivt bemötande
Avsnitt 6 Modul för heldygnsvård: Uppföljning av effektivt och ineffektivt bemötande 2018-03-15T14:13:00+01:00

Avsnitt 6. Uppföljning av effektivt och ineffektivt bemötande

På en avdelning ställs man dagligen inför många utmaningar. Den fysiska miljön och det faktum att många personer med stora individuella behov vistas i denna miljö begränsar valmöjligheterna att agera helt optimalt för var och ens bästa. Detta innebär att det tyvärr kommer ske händelser som inte var planerade eller önskvärda, som att någon skadar sig själv.

Handledning

Som en följd av detta blir det viktigt att i personalgruppen kartlägga dessa händelser på ett objektivt och icke-dömande sätt, och på så sätt hitta de länkar i en händelsekedja som miljön och bemötandet bidrar till. Handledning i dessa situationer bör således ha två fokus:

  1. Vad hände i kontakten mellan personal och patient innan, under och efter händelsen? Vad i miljön kan vi utifrån det förändra, vad måste vi acceptera och hur kan det i så fall förmedlas? Detta med patientens mående och behov samt patientsäkerhet i fokus.
  2. Vad behöver personalen för att öka möjligheten för ett effektivt bemötande? Detta med personalens mående och behov i fokus.

Det som tidigare beskrivits i utbildningen är värt att upprepas. Det är mycket viktigt att se varje händelse objektivt utan att ha förutfattade meningar om orsak eller framtida åtgärder. Att föra resonemang om varför ett självskadebeteende händer och vad man skall göra, utan att ha kartlagt det både med patienten och i personalgruppen, är inte konstruktivt. Det är mycket lätt att fel åtgärder sätts in och att patienten upplever ett invaliderande bemötande, som i sin tur ökar risken för fortsatt självskadebeteende. Som tidigare beskrivits är det därför viktigt att både patient och personal har en metodik som är trygg och bekant när man ska gå igenom destruktiva händelser på ett sakligt och respektfullt sätt. I denna utbildning rekommenderar vi därför att man använder händelseanalys eller kedjeanalys som hjälp då den är tillgänglig och lätt att förstå.

Handledning med detta fokus underlättar förståelsen av vad den enskilda patienten behöver i sin omvårdnadsplan och på så sätt ökar möjligheten till deltagande och medbestämmande i vården. Handledning kan också ge ledtrådar till hur verksamheten kan förbättras. Handledningsstrukturer ser olika ut inom olika verksamheter och omvårdnadspersonal kan behöva vara tydliga med vilken typ av handledning de har behov av.

För att på ett mer generellt plan i en arbetsgrupp hålla diskussionen om bemötande levande finns det exempel på bemötandeforum som på samma sätt som handledning skall vara objektiva och icke-dömande. Olika frågeställningar om bemötande, omvårdnad och värderingar kan diskuteras och rollspelas i personalgruppen. Olika synsätt eller problemlösningar välkomnas för att öka variationen och öppenheten. Därefter kan något väljas för att prövas i vardagen. Några exempel på frågeställningar kan vara:

  • Vad innebär ett gott bemötande i psykiatrisk heldygnsvård?
  • Små handlingars betydelse i mötet med patienter?
  • Hur bemöter vi varandra? Vad gör vi ifall någon kollega agerar olämpligt eller inkorrekt?
  • Hur ser vi på arbetsmiljön?
  • Hur ger vi positiv respons till varandra? Gör vi det?

Att värdera den tid det tar att regelbundet (till exempel månadsvis) diskutera i ett sådant forum kan bidra till att bemötandet i vardagen blir mer validerande och effektivt. Det är även ett tillfälle att validera varandra i de svårigheter som upplevs i arbetet på en avdelning och dessutom få bekräftelse på egna upplevelser. Att validera andra är inte beroende av relationen till den du validerar. Du kan göra det med alla, även dig själv. Filmerna i denna utbildning kan med fördel användas för att börja diskutera bemötande på avdelningen för att sedan kompletteras med egna rollspel som speglar den egna verksamheten. Det är en stor fördel att göra detta regelbundet till skillnad från att bara göra det efter akuta händelser. Upplägg kan också anpassas efter verksamhet. Mindre grupper träffas regelbundet för att sedan samla alla vid passande tillfälle, till exempel under en planeringsdag.

En ytterligare vinst med ett väl fungerande bemötandeforum är möjligheten till att ny personal och timvikarier kan få en snabb inskolning i avdelningens syn på bemötande av patienter, till exempel patienter med ett självskadebeteende. Det är även ett tillfälle för ny personal att bidra med egna tankar, åsikter och frågor. Utbildningarna Basmodul respektive Modul för heldygnsvård ger en bra beskrivning av hur personer med ett självskadebeteende kan bemötas, och kan ingå som introduktion för ny personal. De blir då ett bra komplement till ett bemötandeforum.