2-dagars bemötandeutbildning

2-dagars bemötandeutbildning 2018-03-15T14:24:22+01:00

Bemötande med fokus på självskada
− 2-dagarskurs

Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser

Kursen riktas till samtlig personal som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden. Psykiatripersonal berättar ofta att arbetet kräver stort engagemang och tar mycket resurser, men ger inte alltid önskat resultat. Målsättningen med kursen är att öka förmågan att hantera svåra samtal och situationer genom att förbättra förståelsen för självskadebeteende och utveckla hjälpande färdigheter i mötet med personer med självskadebeteende.

Kursen är framtagen inom Nationella Självskadeprojektet och ligger i linje med det nationella dokumentet Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende. Projektet har under 2015 och 2016 arbetat för att stödja utbildningsverksamhet i hela landet. Projektet har utbildat utbildare inom ett stort antal landsting samt inom Statens institutionsstyrelse, SiS, och kursverksamhet pågår på många håll i landet.

Kursinnehållet baseras främst på tankegångar från dialektisk beteendeterapi (DBT), men även kognitiv beteendeterapi (KBT). Under kursen belyser man vanligt förekommande problem och utmaningar genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus ligger på:

  • Självskadebeteende: prevalens, funktion och riskfaktorer
  • Patient och närståendeperspektiv
  • Värdegrund och antaganden
  • Biosocial teori
  • Medveten närvaro
  • Primära känslor och deras funktion
  • Acceptans- och valideringsfärdigheter
  • Förändringsstrategier och färdigheter för känsloreglering
  • Förhållningssätt och bemötande, så kallad dialektisk samtalsstil

Figur på gungbräda

Dialektik bygger på balans mellan två nödvändigheter: acceptans och förändring.

Kursen består av en halv dags självstudier samt två dagars utbildning i grupp. Självstudierna innebär att deltagarna går igenom Basmodulen i Nationella Självskadeprojektets webbutbildning. Därefter följer två intensiva, sammanhängande heldagar. Upplägget omfattar både föreläsningar, diskussioner, övningstillfällen och hemuppgifter. Deltagarna erhåller kursmaterial och kursintyg.

Utbildare på kursen är utbildade inom DBT och har mycket goda kunskaper och erfarenheter av arbete med patienter med självskadebeteende. På kursen medverkar också en gästföreläsare med egen erfarenhet av självskadebeteende, ofta från föreningen SHEDO. Kursen är ursprungligen utvecklad och Anita Linnér och Peter Thunström, därefter omarbetad av Camilla Kordnejad Karlsson och Ulrica Bonde för Nationella Självskadeprojektet som även utbildat de utbildare som håller i kursen.

Utbildare finns i flera landsting/regioner. Under rubriken Kontaktpersoner hittar du rätt person i ditt landsting/region att kontakta för förfrågan om möjlighet att leverera utbildning på din arbetsplats.