Rekommendationer för vård

Hem/Rekommendationer för vård
Rekommendationer för vård 2018-03-14T14:21:43+01:00

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende

Om rekommendationerna

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende är ett nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin. Det är framarbetat inom ramen för Nationella Självskadeprojektet och antaget av projektets styrgrupp, representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer samt SKL:s nationella nätverk för ledning och styrning januari 2015.

Rekommendationerna är framtagna för att den psykiatriska vården över hela landet ska vara jämlik och vila på en gemensam och aktuell kunskapsbas. De kan också användas av vårdgrannar och andra som vill få förståelse för god vård vid självskadebeteende. Rekommendationerna baseras på aktuell forskning och klinisk erfarenhet samt erfarenheter från personer med egen erfarenhet av självskadebeteende.

Rekommendationerna har genomgående fokus på individen med självskadebeteende och tydliggör behov av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet. Stommen utgår till stora delar från NICE quality standard 34: Self-harm (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2013) som sedan har kompletterats och anpassats till svenska förhållanden. Dokumentet syftar till:

  • Att vara ett beslutsstöd för ledningen inom den specialiserade psykiatrin vid utvecklingsinsatser för bättre vård.
  • Att verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet.
  • Att stödja medarbetare inom psykiatrin i det dagliga arbetet.
  • Att stödja individer som söker vård genom att ge kunskap om vad som kan efterfrågas.

Dokumentet förvaltas och uppdateras regelbundet av en författargrupp under ledning av Sofie Westling. Senaste uppdateringen av texten gjordes i februari 2016.

Sofie Westling, med. dr., överläkare, Region Skåne, ordförande i programgruppen
Sophie Liljedahl, fil. dr., forskare och föreläsare, Lunds universitet
Mattias Holmqvist Larsson, doktorand, psykolog, Region Östergötland
Hannah Parnén, projektledare, föreningen SHEDO
Maria Zetterqvist, fil. dr., psykolog, Region Östergötland
David Ershammar, socionom, före detta projektledare Nationella Självskadeprojektet, Södra noden

Del 1 innehåller de sju rekommendationerna, redogörelse för deras kunskapsbas samt vägledning för hur rekommendationerna kan omsättas i klinisk verksamhet. Del 2 är en introduktion till området och tar bland annat upp definitioner, självskadebeteendets funktion, prevalens och riskfaktorer. Appendix II är ett ramverk för implementering och uppföljning av rekommendationerna. Detta ramverk består av processer. Processer är rutiner eller insatser som ska stödja verksamheten och medarbetarna att uppfylla rekommendationerna. Det innehåller även utvärderingsmått eller indikatorer. Dessa ger en bild av i vilken grad verksamheten arbetar enligt rekommendationerna eller om det finns tillräckligt med processer som stödjer implementeringen.

Rekommenderade utbildningsinsatser

Bilden ovan visar den utbildningstrappa som projektet fastslagit och som förespråkas i utformningen av regionalt utvecklingsarbete. Läs mer om våra utbildningskoncept under Kursverksamhet i ditt landsting.