Modul för heldygnsvård: Referenser

Hem/Utbildningar/Modul för heldygnsvård/Modul för heldygnsvård: Referenser
Modul för heldygnsvård: Referenser 2017-08-15T16:07:16+02:00

Referenser

Brent, A. D., Poling, K. D., & Goldstein, T. R. (2013). Deprimerade och självmordsnära tonåringar – en praktisk vägledning i bemötande och behandling. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, T., & Åkerman, S. (2012). Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Kunskapsöversikt på uppdrag av Psykiatri Region Skåne.

Kåver, A. (2006). KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur & Kultur.

Kåver, A. (2011). Allians – den terapeutiska relationen i KBT. Stockholm: Natur & Kultur.

Linehan, M. M. (2000). Dialektisk beteendeterapi – färdighetsträningsmanual. Stockholm: Natur & Kultur.

National Institute for Health and Care Excellence. (2013). Self-harm. NICE quality standard 34. Hämtad från https://www.nice.org.uk/guidance/qs34

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

Syrén, S., & Lützén, K. (Red.). (2012). Att leva med psykisk ohälsa – ett närståendeperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Vårdförbundet. (2003). Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom. Stockholm: Vårdförbundet.

Wilstrand, C., Lindgren, B-M., Gilje, F., & Olofsson, B. (2007). Being burdened and balancing boundaries: A qualitative study of nurses’ experiences caring for patients who self-harm. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(1), 72−78.